Dispensationer

På denne side kan du få oplysninger om dispensation vedr. yderligere eksamensforsøg, optagelse på kandidatuddannelse, 24 måneders reglen m.m.

Yderligere eksamensforsøg (4. og 5. gangsindstilling)

Den studerende har ret til at indstille sig til en eksamen 3 gange. Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt eller Studienævn for Medicin kan give tilladelse til flere end 3 eksamensforsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold, der kan begrunde behovet for de yderligere eksamensforsøg

I forbindelse med ansøgninger om tilladelse til yderligere eksamensforsøg lægger studienævnet vægt på at den studerende inden deltagelse i 3. prøveforsøg har haft en studievejledende samtale med den decentrale studievejledning, og at den studerende er indstillet på, at følge kurset igen, for at forbedre sine muligheder for at bestå.

Hvis uddannelsen er Sundhedsteknologi, Idræt eller Klinisk Videnskab og Teknologi skal ansøgningen om tilladelse til yderligere eksamensforsøg sendes til:

Studienævn for Sundhed,
Teknologi og Idræt
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7 D1
9220 Aalborg Ø
Att.: Malene Knudsen
mail: mk@hst.aau.dk

Hvis uddannelsen er Medicin med industriel specialisering eller Medicin skal ansøgningen om tilladelse til yderligere eksamensforsøg sendes til:

Studienævn for Medicin
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7 D1
9220 Aalborg Øst
Att.: Susanne Løøw
mail: loow@hst.aau.dk

Eventuel klage over studienævnets afgørelse sendes til:

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Dispensation vedrørende optagelse på kandidatuddannelse

Såfremt alle eksaminer i den adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er, eller ikke forventes at være bestået inden 1. september, skal der søges om dispensation for at blive optaget på en kandidatuddannelse pr. 1. september samme år. Dispensationen skal sendes til fakultetskontoret, der efter behandling videresender ansøgningen til pågældende studienævn, som giver svar til den studerende.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

Dispensation vedrørende 24 måneders reglen

Det første år af uddannelsen skal være bestået inden 24 måneder efter studiestart (dvs. inden udgangen af august måned to år efter du startede på uddannelsen). I modsat fald afbrydes uddannelsen. 24 måneders reglen kan ikke udsættes på grund af studieskift. Man kan heller ikke udsætte 24 måneders reglen ved at tage orlov, da orlovsperioder tælles med i de 24 måneder. Tidligere indskrivninger tæller også med i de 24 måneder. Der kan dog dispenseres for reglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold, der kan begrunde dette.

Hvis uddannelsen er Sundhedsteknologi, Idræt, Folkesundhedsvidenskab eller Klinisk videnskab og teknologi sendes ansøgning om dispensation vedrørende 24 måneders reglen til:

Studienævn for Sundhed,
Teknologi og Idræt
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7 D1
9220 Aalborg Ø
Att.: Malene Knudsen
mail: mk@hst.aau.dk

Hvis uddannelsen er Medicin med industriel specialisering eller Medicin sendes ansøgningen til:

Studienævn for Medicin
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7 D1
9220 Aalborg Øst
Att.: Susanne Løøw
mail: loow@hst.aau.dk

Diverse andre dispensationer

Ansøgning om

  • Forlænget tid til eksamen.
  • Udsættelses af eksamenstidspunkt.
  • m.m.

Sendes til (hvis uddannelsen er Sundhedsteknologi, Idræt, Folkesundhedsvidenskab eller Klinisk Videnskab og Teknologi)

Studienævn for Sundhed,
Teknologi og Idræt
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7 D1
9220 Aalborg Ø
Att.: Malene Knudsen
mail: mk@hst.aau.dk

Hvis uddannelsen er Medicin med industriel specialisering eller Medicin sendes ansøgningen til

Studienævn for Medicin
Aalborg Universitet
Frederik Bajers Vej 7 D1
9220 Aalborg Øst
Att.: Susanne Løøw
mail: loow@hst.aau.dk

Før du skriver/sender din ansøgning bør du kontakte den decentrale studievejledning, samt læse den centrale studievejlednings vejledning vedrørende dispensationsansøgninger, som du finder på

 Alle dispensationsansøgninger skal indeholde:

  • Navn og studienummer,
  • Studieretning og semester,
  • Oplysning om, hvad der søges om, med begrundelse. Hvor begrundelsen er helbredsproblemer, skal dokumentation i form af lægeerklæring eller eller anden relevant dokumentation vedhæftes, således at studienævnet kan træffe beslutning på retvisende grundlag
  • En redegørelse for den studerendes situation, en plan for studiet og for hvordan studierne kan forbedres,
  • Samt en eksamensopgørelse (komplet studiejournal) og en udtalelse fra vejleder.

Ansøgningsfrister

Merit:
Senest 31.05 for efterårssemesteret
Senest 31.10 for forårssemesteret

Ansøgning om dispensationer i forbindelse med eksamen behandles for vintereksamens vedkommende senest på Studienævnets møde i december, og for sommereksamen senest på Studienævnets møde i maj.

Dispensationsansøgninger skal være Studienævnet for Medicin i hænde senest 1 uge før, der afholdes møde.

For ansøgninger om særlige prøvevilkår (f.eks. forlænget tid el. lign.) gælder dog yderligere, at ansøgninger skal være studienævnet i hænde senest 6 uger før prøvens afholdelse.

Se mødeplanen for studienævnet her: Mødeplan og referater